Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22763
Title: Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Lãnh tụ thiên tài Các Mác (5-5-1818 - 5-5-2018) Chủ nghĩa duy vật lịch sử - lời giải cho tiến trình phát triển của xã hội loài người
Authors: Đặng, Hữu Toàn
Keywords: Lãnh tụ
Các Mác
Chủ nghĩa duy vật
Tiến trình
Lịch sử
Phát triển xã hội
Loài người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.7-10
Abstract: Xuất phát từ lập trường duy vật biện chứng và trên cơ sở đưa quan điểm duy vật vào việc xem xét đời sống xã hội hiện thực, C. Mác đã xây dựng nên quan niệm duy vật về lịch sử, từ đó, mới có được sự luận giải đúng đắn, khoa học về tiến trình phát triển lịch sử của xã hội loài người và tìm ra động lực phát triển của lịch sử nhân loại mà trước đó các học thuyết khác trong lịch sử chưa có được.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22763
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.