Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22765
Title: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua"
Authors: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Huy động sức mạnh
Đoàn kết dân tộc
Thi đua yêu nước
Thi đua ái quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.18-21
Abstract: Năm 1948, khi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta đang từng bước vượt qua những khó khăn, thử thách ban đầu, nhằm huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” - Thi đua yêu nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22765
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.