Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22766
Title: Nhận rõ tình hình mới và các dạng quan điểm sai trái, thù địch
Authors: Vũ, Văn Hiền
Keywords: Tình hình mới
Trên phạm vi
Nguyên nhân
Quan điểm sai trái
Thù địch
Đối sách
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.22-25
Abstract: Trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, có hai vấn đề nổi bật cần được nhận rõ trước tiên. Đó là, từ tình hình mới trên phạm vi quốc tế và trong nước, tìm ra những nguyên nhân và nguyên cớ của những quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời phải nhận diện cho được các quan điểm sai trái, thù địch để đưa ra những đối sách thích hợp với từng đối tượng cụ thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22766
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.