Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22768
Title: Có nên vận dụng mô hình Tam quyền phân lập vào Việt Nam hiện nay?
Authors: Trần, Văn Phòng
Keywords: Mô hình tam quyền phân lập
Truyền thống văn hóa
Điều kiện lịch sử
Lực lượng
Giai cấp
Xã hội
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.26-30
Abstract: Mô hình này mang tính lịch sử, xã hội và sự vận dụng còn phụ thuộc vào truyền thống văn hóa, điều kiện lịch sử, quan hệ cũng như tương quan lực lượng giữa các giai cấp và trong từng giai cấp trong xă hội. Cho nên, chưa nên và không nên vận dụng vào Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22768
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.