Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22772
Title: Tây Ninh: Chủ động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái trên mạng xã hội
Authors: Phạm, Hùng Thái
Keywords: Chủ động
Đấu tranh
Chống phá
Thù địch
Mạng xã hội, internet
Tây Ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.31-33
Abstract: Thời gian gần đây, hoạt động chống phá của các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị và các thế lực thù dịch trên internet, mang xã hội ngày càng gia tăng, phổ biến nhất là trên Facebook, Youtube... với tần suất cao, mức độ lan truyền nhanh chóng, phương thức thủ đoạn tinh vi, tác dộng tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, kể cả cán bộ, đảng viên. Các thông tin sai trái, xâu, độc lan truyền rất nhanh; cùng lúc tiếp cận ngay đến mọi đối tượng sử dụng các thiết bị có kết nối internet, mạng xã hội, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền của ta.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22772
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.