Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22778
Title: Nhân nguồn sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Authors: Trần, Thanh Mẫn
Keywords: Khối đại đoàn kết dân tộc
Sức mạnh dân tộc
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.34-37
Abstract: Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã thể hiện sức sống kỳ diệu và sức mạnh vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết. Từ chỗ là tư tưởng của lãnh tụ kính yêu trở thành chiến lược đại đoàn kết của toàn Đảng và trở thành tình cảm, sức mạnh của cà dân tộc. Trong bối cảnh mới hiện nay, đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa - hiện đại hóa với việc phát triển nền kinh tế và mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đem lại yêu cầu cao hơn đối với việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tối đa sức mạnh nội lực, kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22778
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.