Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22778
Nhan đề: Nhân nguồn sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Tác giả: Trần, Thanh Mẫn
Từ khoá: Khối đại đoàn kết dân tộc
Sức mạnh dân tộc
Hội nhập quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.34-37
Tóm tắt: Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã thể hiện sức sống kỳ diệu và sức mạnh vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết. Từ chỗ là tư tưởng của lãnh tụ kính yêu trở thành chiến lược đại đoàn kết của toàn Đảng và trở thành tình cảm, sức mạnh của cà dân tộc. Trong bối cảnh mới hiện nay, đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa - hiện đại hóa với việc phát triển nền kinh tế và mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đem lại yêu cầu cao hơn đối với việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tối đa sức mạnh nội lực, kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22778
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.