Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22788
Title: Phát huy "Sức mạnh mềm" trong bối cảnh toàn cầu hóa
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Hoàng, Thị Kim Oanh
Keywords: Sức mạnh
Lòng yêu nước
Tinh thần tự hào
Tự tôn dân tộc
Nội lực
Sức mạnh mềm
Nâng cao năng lực
Vị thế ảnh hưởng
Phạm vi toàn cầu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.38-42
Abstract: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, sức mạnh từ lòng yêu nước và tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc là một trong những nội lực quan trọng. Nếu biết khai thác, nhân rộng, phát huy tốt, thì đây sẽ trở thành nguồn sức mạnh mềm to lớn, giúp Việt Nam nâng cao thực lực, vị thế và tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22788
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.16 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.