Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22788
Nhan đề: Phát huy "Sức mạnh mềm" trong bối cảnh toàn cầu hóa
Tác giả: Nguyễn, Thị Nga
Hoàng, Thị Kim Oanh
Từ khoá: Sức mạnh
Lòng yêu nước
Tinh thần tự hào
Tự tôn dân tộc
Nội lực
Sức mạnh mềm
Nâng cao năng lực
Vị thế ảnh hưởng
Phạm vi toàn cầu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.38-42
Tóm tắt: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, sức mạnh từ lòng yêu nước và tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc là một trong những nội lực quan trọng. Nếu biết khai thác, nhân rộng, phát huy tốt, thì đây sẽ trở thành nguồn sức mạnh mềm to lớn, giúp Việt Nam nâng cao thực lực, vị thế và tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22788
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.