Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22813
Title: Tích hợp giáo dục biển đảo trong dạy học địa lí kinh tế xã hội Việt Nam cho sinh viên ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thanh Tưởng
Nguyễn, Thị Kim Thoa
Keywords: Tích hợp
Giáo dục
Tích hợp giáo dục biển đảo
Chủ quyền biển đảo
Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;Số 28 .- Tr.133-141
Abstract: Qua nghiên cứu cho thấy, học phần Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam được giảng dạy ở các khoa thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng có nhiều bài có khả năng tích hợp nội dung giáo dục biển đảo cho sinh viên, nhằm giúp cho sinh viên nhận thức được sâu sắc các vấn đề về biển đảo và chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên, hiện nay, việc tích hợp giáo dục biển đảo thông qua học phần này còn nhiều hạn chế và vì vậy hiệu quả giáo dục mang lại chưa cao. Bài viết này tiến hành nghiên cứu khả năng tích hợp giáo dục biển đảo, cũng như xác định các nội dung, địa chỉ, chủ đề cần tiến hành nghiên cứu khả năng tích hợp giáo dục biển đảo và đưa ra các phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp để nâng cao hiệu quả giáo dục biển đảo cho sinh viên thông qua giảng dạy học phần Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22813
ISSN: 1859-4603
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.