Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2283
Title: Sự vô cảm ở trẻ vị thành niên trong gia đình
Authors: Đỗ, Thị Lệ Hằng
Keywords: Vô cảm
Các kiểu vô cảm
Trẻ vị thành niên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 1 .- Tr.45-60
Abstract: Dữ liệu được thu thập trên 1032 học sinh trung học phổ thông và học sinh trung học cơ sở thuộc thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vô cảm của trẻ vị thành niên được nhìn nhận theo từng biểu hiện cụ thể và những biểu hiện này được phân tích theo những khuôn mẫu khác nhau. Kết quả cho thấy, sự vô cảm của trẻ được thể hiện ở những biểu hiện cụ thể hơn là theo một khuôn mẫu nhất định nào đó.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2283
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_725.8 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.