Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2285
Title: Năng lực mở rộng sự quan tâm của học sinh tiểu học
Authors: Đinh, Thị Hồng Vân
Keywords: Học sinh tiểu học
Lòng trắc ẩn
Mở rộng sự quan tâm
Năng lực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 1 .- Tr.61-67
Abstract: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu năng lực mở rộng sự quan tâm của học sinh tiểu học trên mẫu khách thể nghiên cứu là 648 học sinh lớp 3, 4 và 5 ở 4 trường tiểu học thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Bình. Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi cho thấy một bộ phận học sinh tiểu học đã biết quan tâm đến người khác, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều học sinh hạn chế ở năng lực này. Không có sự khác biệt về năng lực mở rộng sự quan tâm giữa học sinh nam và học sinh nữ. Học sinh lớp 3 có năng lực mở rộng sự quan tâm tốt hơn học sinh lớp 4 và lớp 5.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2285
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_366.6 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.