Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2286
Title: Thực trạng tham gia hoạch định chính sách công của công dân Trung Quốc sau đại hội XVIII
Authors: Nguyễn, Diệu Hương
Keywords: Đại hội XVIII
Chính sách công
Công dân
Tham gia hoạch định chính sách
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.15-23
Abstract: Sau đại hội XVIII, công dân của Trung Quốc đã tham gia vào quá trình hoạch định chính sách công thông qua nhiều con đường khác nhau, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh việc ý thức tham gia chính sách được nâng cao, quá trình tham gia hoạch định chính sách của công dân Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế. Để làm rõ những điều này, bài viết lần lượt trình bày các nội dung như: Phương thức, lĩnh vực, mức độ và nêu ra một số nhận xét về việc tham gia hoạch định chính sách công của công dân Trung Quốc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2286
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_521.01 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.10.34


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.