Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2289
Title: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất ở tỉnh Vĩnh Phúc =
Other Titles: Assessment of impacts of climate change to land resources in Vinh Phuc province
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Nguyễn, Thị Ninh
Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Biến đổi khí hậu
Chỉ số ẩm cây trồng
Tài nguyên đất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 330+331 .- Tr.5-13
Abstract: Để có cơ sở đưa ra giải pháp hợp lý ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất, đề tài nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất ở huyện Tam Đảo và thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, biến đổi khí hậu đã tác động đến tài nguyên đất gây nên hiện tượng khô hạn và nguy cơ hoang mạc hóa đất ở cả hai khu vực nghiên cứu.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2289
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_703.2 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.