Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2290
Title: Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh =
Other Titles: Mapping land unit for land potential evaluation of agricultural production in Huong Son district, Ha Tinh province
Authors: Trần, Xuân Đức
Nguyễn, Ngọc Nông
Phan, Thị Thanh Huyền
Keywords: Bản đồ đơn vị đất đai
Đánh giá đất
Sản xuất nông nghệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 330+331 .- Tr.14-21
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phục vụ mục đích xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Căn cứ vào đặc điểm tự nhiên, đặc điểm, tính chất đất đai, yêu cầu sử dụng của LUT nông nghiệp, nguồn tài liệu có sẵn về thổ nhưỡng, khí hậu, tình trạng tưới tiêu, có 11 chỉ tiêu được lựa chọn để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai cho huyện Hương Sơn, gồm: nhiệt độ trung bình năm, số tháng có nhiệt độ 8 -13 độ C, nhiệt độ trung bình 2 tháng sau thu hoạch cam, loại đất, độ dốc, thành phần cơ giới, độ dày tầng đất, độ phì, khả năng tưới, khả năng tiêu, tình trạng ngập lụt. Mỗi đơn vị đất đai huyện Hương Sơn từ việc chồng xếp 11 bản đồ đơn tính. Kết quả xây dựng bản đồ đơn vị đất đai huyện Hương Sơn từ việc chồng xếp 11 bản đồ đơn tính đã xác định được 66 đơn vị đất đai, trong đó LMU số 48 có diện tích nhỏ nhất với 0,98 ha, LMU số 28 có diện tích lớn nhất với 8.637,77 ha.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2290
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_632.46 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.235.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.