Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2291
Title: Mối quan hệ bạo lực gia đình đã trải nghiệm và sang trấn tâm lý ở phụ nữ
Authors: Lê, Thị Tường Vân
Keywords: Bạo lực gia đình
Bạo lực tinh thần
Phụ nữ
Sang chấn tâm lý
PTSD
DSM - 5
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 1 .- Tr.68-78
Abstract: Bạo lực gia đình luôn được coi là loại sự kiện có khả năng gây sang chấn tâm lý cho nạn nhân ở mức nghiêm trọng. Tìm hiểu các chiều cạnh của mối quan hệ này cho thấy, bạo lực gia đình đã trải nghiệm có mối quan hệ chặt chẽ, tỷ lệ thuận với các triệu chứng sang chấn tâm lý của phụ nữ. Cụ thể, tất cả các hình thức bạo lực gia đình (bạo lực tinh thần, kiểm soát, thể chất, tình dục và kinh tế) đều góp phần gây ra sang chấn Tâm lý. Nạn nhân trải qua bạo lực gia đình càng nghiêm trọng và chịu đựng càng nhiều hình thức bạo lực gia đình thì mức độ sang chân tâm lý càng nặng hơn. Trong các hình thức bạo lực gia đình, bạo lực tinh thần tác động và dự báo mức độ sang chấn tâm lý nhiều nhất; ngược lại, bạo lực tình dục có quan hệ ít chặt chẽ nhất và giải thích sự thay đổi sang chấn tâm lý ít nhất ở nạn nhân. Phát hiện này đặt ra một vấn đề là cần có sự can thiệp, hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe tâm thần thỏa đáng đối với nạn nhân của mọi hình thức bạo lực gia đình, đặc biệt là nạn nhân của hình thức bạo lực tinh thần.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2291
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_599.77 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.