Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22943
Title: Nghiên cứu xâm thực trong hệ thống chân vịt - bánh lái tàu thủy khi thay đổi nồng độ khí bằng mô phỏng số 3D
Authors: Lê, Thị Thái
Keywords: Đặc tính thuỷ động
Xâm thực
CFD
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.47-51
Abstract: Hiện tượng xâm thực thường ảnh hưởng đến đặc tính làm việc của chân vịt và cơ thể gây thiệt hại cho hệ thống thiết bị đẩy. Để khắc phục hiện tượng này, cần phải biết và hiểu được phạm vi, cơ chế hoạt động của xâm thực để có thể lựa chọn trong vận hành. Bài báo này, tính toán và khảo sát xâm thực cho hệ chân vịt - bánh lái bằng mô phỏng sử dụng lý thuyết tính toán là phương trình liên tục, phương trình Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) và mô hình xâm thực Schnerr -Sauer có tính đến sự thay đổi nồng độ pha hơi trên mô hình xâm thực 3D. Kết quả đã đánh giá dự báo được sự ảnh hưởng của hàm lượng bọt khi tới hiệu suất làm việc của hệ chân vịt - bánh lái trong thiết bị đây tàu thuỷ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22943
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.