Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22948
Title: Nghiên cứu thực nghiệm xác định công suất cần thiết của hệ thống điều hòa lắp trên các thùng công tác kín
Authors: Trần, Hữu Lý
Chu Giang
Keywords: Nghiên cứu thực nghiệm
Thùng công tác kín
Hệ thống điều hòa
Thiết giúp cứu thương
Gìn giữ hòa bình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.64-67
Abstract: Dựa trên kết quả khảo sát thực nghiệm về khả năng giảm nhiệt và kết quả đo được khi thử nghiêm, bài báo trình bày phương pháp thử nghiệm để xác định công suất cần thiết của hệ thông điều hòa sẽ lắp trên các thùng công tác kín làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao. Kết quả nghiên cứu đã góp phần cải tiến thành công xe thiết giáp bánh lốp thành xe thiết giáp cứu thương. Xe cải tiến đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của Phái bộ Liên hợp quốc đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) ở Nam Xu Đăng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22948
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 54.85.57.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.