Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22955
Title: Coi trọng chất lượng trong đổi mới giáo dục nghề nghiệp
Authors: Hà Vy
Keywords: Chất lượng
Đổi mới giáo dục nghề nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.93-94
Abstract: Quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN phải bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển GDNN, tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở GDNN nhằm khuyến khích năng lực chủ động, sáng tạo của các cơ sở GDNN, tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong phát triển GDNN.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22955
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.