Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22999
Title: Một số đặc điểm và vai trò của tầng lớp trung lưu đối với phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển
Authors: Lê, Kim Sa
Trần, Đức Hiệp
Keywords: Tầng lớp trung lưu
Phân phối thu nhập
Tăng trưởng kinh tế
Các nước thu nhập trung bình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 548 .- Tr.4-7
Abstract: Tác động của sự phát triển của tầng lớp trung lưu ở các nước đang phát triển đang được điều tra rộng rải trong những năm gần đây. Tầng lớp trung lưu thường được mô tả về quy mô nhân khẩu học về tổng thể, tuy nhiên, một số khác biệt về đặc điểm của từng thành phần của tầng lớp trung lưu giữa các quốc gia có thể không được xem xét. Nghiên cứu này phân tích thành phần của tầng lớp trung lưu bằng cách tính toán các đặc điểm thống kê khác nhau về phân phối thu nhập và tiêu dùng: tỷ lệ, mức tiêu thụ trung bình và sự không đồng nhất của tầng lớp trung lưu cho một nhóm nước đang phát triển gồm 120 quốc gia từ năm 1985 đến năm 2012. Kết quả nghiên cứu là một bằng chứng xác nhận thêm rằng chỉ quy mô của tầng lớp trung lưu là không đủ để hiểu được các cơ chế phức tạp mà sự phát triển của tầng lớp trung lưu tác động đến tăng trưởng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22999
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
895.93 kBAdobe PDF
Your IP: 54.174.225.82


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.