Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23006
Nhan đề: Bảo đảm công bằng, phát huy dân chủ trong giáo dục, đào tạo
Tác giả: Nguyễn, Thị Luyện
Từ khoá: Bảo đảm công bằng
Phát huy dân chủ trong giáo dục
Đào tạo
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 150 .- Tr.36-40
Tóm tắt: Giáo dục và đào tạo được Đảng ta xác định là quốc sách hàng đầu. Qua hơn 30 năm đổi mới, cùng với những thành tựu về kinh tế - xã hội, công bằng và dân chủ trong giáo dục, đào tạo đã từng bước được bảo đảm và phát huy, tạo bước chuyển không nhỏ trong nền giáo dục nước nhà. Song, bên cạnh sự chuyển mình phát triển, nền giáo dục nước ta cũng đang đối mặt với không ít rào cản, đang đòi hỏi phải được nhận diện và đánh giá đúng để từ đó có những giải pháp tháo gỡ, nhằm đưa giáo dục, đào tạo nước ta tiếp tục phát triển đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, thích ứng với thời kỳ hội nhập quốc tế.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23006
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.