Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2301
Title: Ảnh hưởng của môi trường ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật đến sinh trưởng và phát triển của tằm dâu =
Other Titles: The effects of the polluted environment with pesticides on the growth and development phases of silkworms
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Phạm, Thị Vượng
Đỗ, Thị Châm
Keywords: Năng suất kén
Ổ trứng đạt tiêu chuẩn
Sức sống nhộng
Sức sống tằm
Thuốc bảo vệ thực vật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 328 .- Tr.68-73
Abstract: Môi trường không khí xung quanh khu vực nuôi tằm bị ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật đã ảnh hưởng đến tất cả các pha phát dục của tằm. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vào giai đoạn tằm, thời gian phát dục của tằm dài hơn điều kiện bình thường là 26-33 giờ, sức sống tằm giảm 18,49-27,57% năng suất kén giảm 23,09-39,56% khối lượng toàn kén giảm 10,40-19,11%. Nếu ở giai đoạn ấp trứng bị ảnh hưởng của môi trường ô nhiễm thuốc BVTV thì thời gian phát dục của trứng kéo dài hơn 5 giờ, tỷ lệ trứng nở hữu hiệu giảm 3,57%. Trong quá trình bảo quản kén và nhân giống nếu gặp môi trường ô nhiễm thuốc BVTV thì thời gian phát dục kéo dài hơn 18 giờ. Tỷ lệ ngài vũ hóa giảm 4,29% và tỷ lệ ổ trứng đạt tiêu chuẩn giảm 5,42-15,25%.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2301
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_402 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.