Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23014
Title: Hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Authors: Lê, Ngọc Hướng
Keywords: Hiệu lực quản lý nhà nước
Chính quyền cấp xã
Trường hợp nghiên cứu
Tại huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 548 .- Tr.35-37
Abstract: Chính quyền cấp xã là cấp cuối cùng trong 4 cấp quản lý hành chính nhà nước: trung ương, tỉnh, huyện và xã. Tuy là cấp cở sở nhưng xã là nơi xử lý các phát sinh tồn tại thuộc tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng...trực tiếp liên quan đến người dân nên rất nhiều vấn đề nảy sinh, cần có nghiên cứu sâu để nhận diện thực trạng và tìm ra giải pháp cụ thể. Nghiên cứu này ban đầu cũng chỉ tập trung vào một số mảng có nhiều bức thiết như quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách xã hội, quản lý an ninh trật tự, bước đầu nghiên cứu trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, làm cơ sở để thực hiện các nghiên cứu trên phạm vi lớn hơn trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23014
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
652.43 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.