Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23029
Title: Tăng cường phương thức nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Vũ, Thị Hằng
Keywords: Tăng cường phương thức
Nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 921 .- Tr.20-23
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”1. Hiện nay, tư tưởng nêu gương đó vẫn giữ nguyên giá trị và càng trở nên cấp thiết, được Đảng ta tiếp tục quán triệt, vận dụng trong tình hình mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23029
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.147.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.