Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2306
Title: Tạo phôi bò nhân bản không có zona pellucida
Authors: Nguyễn, Khánh Vân
Quản, Xuân Hữu
Vũ, Thị Thu Hương
Nguyễn, Thị Hương
Nguyễn, Thị Lệ Hương
Phạm, Doãn Lân
Keywords: Cấy chuyển nhân
Microwell
Phân bò nhân bản không có zona pellucida
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 60(2) .- Tr.36-42
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là tạo phôi bò nhân bản bằng phương pháp cấy chuyển nhân tế bào soma (nguyên bào sợi da tai bò) vào tế bào trứng bò không có zona pellucida. Phương pháp này bao gồm các bước: Loại nhân tế bào trứng bò thành thục không có zona pellucida bằng dao vi phẫu thuật hoặc micro pipette; dung hợp tế bào trứng nhận với tế bào cho (nguyên bào sợi da tai bò); nuôi in vitro trong hệ thống nuôi microwell.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2306
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.