Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23074
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Duy Hưng-
dc.date.accessioned2020-04-09T13:04:29Z-
dc.date.available2020-04-09T13:04:29Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0866-7276-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23074-
dc.description.abstractKiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là một trong sáu nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp được quy định trong Điều lệ Đảng. Hiện nay, công tác này luôn được ủy ban kiểm tra các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện có chất lượng, hiệu quả, nhằm phát hiện kịp thời, chính xác vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới để xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Do đó, công tác giám sát, kiểm tra của Đảng có vai trò rất quan trọng trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức đảng và đảng viên.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cộng sản;Số 924 .- Tr.21-27-
dc.subjectKiểm tra đảng viênvi_VN
dc.subjectCấp dưới khi có dấu hiệu vi phạmvi_VN
dc.subjectNgăn ngừa suy thoáivi_VN
dc.subjectTự chuyển hóavi_VN
dc.subjectNội bộvi_VN
dc.titleTăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần ngăn ngừa suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.79 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.