Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23083
Title: Một mở rộng của luật mạnh số lớn loại Marcinkiewicz - Zydmund
Authors: Tôn, Thất Tú
Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Hàm biến thiên chính quy
Hàm biến thiên chậm
Dãy biến ngẫu nhiên bị chặn
Luật mạnh số lớn Marcinkiewicz - Zydmund
Định lí Karamata
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;Số 28 .- Tr.11-15
Abstract: Xét dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có kỳ vọng hữu hạn và bị chặn ngẫu nhiên bởi biến ngẫu nhiên. Trong bài báo này, sử dụng khái niệm và các tính chất của hàm số biến thiên chính quy, chúng tôi trình bày một mở rộng của luật mạnh số lớn loại Marcinkiewicz - Zydmund cho dãy các biến ngẫu nhiên này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23083
ISSN: 1859-4603
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.