Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23096
Title: Xây dựng lực lượng công an nhân dân theo hướng " Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"- Nhìn từ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
Authors: Tô, Lâm
Keywords: Xây dựng lực lượng công an nhân dân theo hướng
Nhìn từ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 923 .- Tr.3-8
Abstract: Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngàv 25-10-2017, của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao, vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã gương mẫu đi đầu trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23096
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.