Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23097
Title: Thực hiện trách nhiệm trước Đảng và nhân dân của đảng viên là đại biểu cơ quan dân cử: Mối quan hệ kép cần xử lý trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Authors: Phùng, Quốc Hiển
Keywords: Nhân dân
Đảng viên
Đại biểu cơ quan dân cử
Mối quan hệ kép
Xử lý
Đổi mới
Lãnh đạo của Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 923 .- Tr.9-14
Abstract: Nói đến hoạt động của Quốc hội, hội đồng nhân dân là nói đến hoạt động mang tính tập thể, quyết định theo đa số. Nhưng bản chất của Quốc hội sẽ quyết định nó hoạt động theo hướng nào và mục đích gì. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng thể hiện bản chất của Quốc hội và chính đảng mà đại biểu đó đại diện. Đây là mối quan hệ kép cần phải xử lý sao cho hợp lý, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23097
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.