Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23099
Title: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp đổi mới của cách mạng Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Keywords: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Soi sáng sự nghiệp đổi mới
Cách mạng Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 923 .- Tr.19-22
Abstract: Nửa thế kỷ trôi qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Nội dung bản Di chúc không chỉ là những lời tâm huyết, sâu lắng, tràn đầy yêu thương và trách nhiệm của Người đối với đất nước, dân tộc mà còn chứa đựng giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với con đường và công cuộc đổi mới của cách mạng Việt Nam ngày nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23099
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.