Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23101
Title: Không sao chép học thuyết phân quyền một cách rập khuôn, máy móc
Authors: Trần, Ngọc Đường
Keywords: Không sao chép học thuyết
Phân quyền
Rập khuôn
Máy móc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 923 .- Tr.29-38
Abstract: Học thuyết phân quyền là sự phủ định biện chứng đối với các nhà nước chuyên chế tập quyền, đánh dấu sự cáo chung của chế độ quân chủ chuyên chế, độc tài, đặt nền móng cho sự hình thành các nhà nước dân chủ. Đây cũng là học thuyết có ý nghĩa về phương diện kỹ thuật pháp lý sâu sắc trong tổ chức quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23101
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.