Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23102
Title: Khoác áo" chủ nghĩa khách quan" trong nghiên cứu khoa học - Mối nguy hại cần bóc trần và loại bỏ
Authors: Hoàng, Chí Bảo
Keywords: Khoác áo
Chủ nghĩa khách quan
Nghiên cứu khoa học
Mối nguy hại
Bóc trần
Loại bỏ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 923 .- Tr.39-47
Abstract: Chủ nghĩa khách quan theo nghĩa đúng đắn, thực chất của khái niệm này chính là thái độ, quan điểm tôn trọng sự thật khách quan, luôn xuất phát từ hiện thực khách quan, tức là thực tiễn để nghiên cứu. Tôn trọng “cái khách quan”, hiện thực khách quan đòi hỏi phải nhận thức hiện thực khách quan đúng với bản chất của nó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23102
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.