Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23105
Title: Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng dân cư vào quá trình ra quyết định ở địa phương
Authors: Nguyễn, Thị Thu Cúc
Keywords: Cộng đồng dân cư
Quá trình
Quyết định ở địa phương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 923 .- Tr.66-70
Abstract: Sự tham gia của cộng đồng dân cư vào quá trình ra quyết định của chính quyền địa phương có vai trò quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát huy quyền là chủ và quyền làm chủ của nhân dân. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia của cộng đồng dân cư vào quá trình ra quyết định của chính quyền địa phương: những yếu tố tác động tích cực, thúc đẩy sự tham gia; những yếu tố kìm hãm, hạn chế sự tham gia. Do đó, cần nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng để tìm các giải pháp thúc đẩy sự tham gia thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quá trình ra quyết định của chính quyền địa phương, tăng cường hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước, phát huy dân chủ ở địa phương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23105
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.