Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23108
Title: Lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước bảo đảm thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân: Kinh nghiệm của Cần Thơ
Authors: Trần, Quốc Trung
Keywords: Giới thiệu đảng viên
Cơ quan nhà nước
Đảng và lòng dân
Kinh nghiệm của Cần Thơ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 923 .- Tr.77-82
Abstract: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Do đó, việc lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước bảo đảm thống nhất ý Đảng và lòng Dân là một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền trong điều kiện mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23108
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.