Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23113
Title: Hợp tác và đấu tranh về an ninh mạng trong quan hệ quốc tế: Cơ hội, thách thức và đề xuất chính sách đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Việt Lâm
Keywords: An ninh mạng trong quan hệ quốc tế
Cơ hội
Thách thức
Đối với Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 923 .- Tr.106-111
Abstract: An ninh mạng hiện là vấn để được các quốc gia quan tâm, nghiên cứu và thúc đẩy, đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, tác động nhiều chiều, sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội Bên cạnh đó, thực tế cũng cho thấy, đấu tranh giữa các quốc gia về an ninh mạng, không gian mạng ngày càng gia tăng do các nước có nhiều khác biệt, chủ yếu liên quan đến vấn đề luật pháp và áp dụng luật pháp quốc tế, quyền tự do cá nhân và lợi ích quốc gia, chủ quyền không gian mạng, dữ liệu cá nhân...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23113
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.