Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23116
Nhan đề: Góp phần tìm hiểu quan điểm của Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân
Tác giả: Lại, Thị Ngân
Từ khoá: Góp phần tìm hiểu quan điểm
Hồ Chí Minh
Về kinh tế tư nhân
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 549 .- Tr.10-12
Tóm tắt: Từ sau Đại hội IX của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được nghiên cứu vừa tổng thể, vừa phân tích dưới các góc độ khác nhau về những vấn đề khác nhau. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế là cần thiết và càng trở nên cấp thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước ta đã và đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Qua quá trình nghiên cứu, có thể thấy trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của người về kinh tế là một bộ phận hợp thành, là tư tưởng của nhà chính trị bàn về kinh tế, do đó nó có sự thống nhất cao độ giữa kinh tế với chính trị, kinh tế với văn hóa, đạo đức và con người. Nó được hình thành và phát triển cùng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23116
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
570.44 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.