Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23132
Title: Một số công trình nghiên cứu thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục vùng dân tộc thiểu số miền núi
Authors: Bùi, Thanh Bình
Keywords: Một số công trình nghiên cứu
Thực hiện chính sách hỗ trợ
Về giáo dục
Vùng dân tộc thiểu số miền núi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 549 .- Tr.59-61
Abstract: Bài viết tổng quan những tài liệu trong nước và quốc tế về công tác quản lý nhà nước, thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục đối với học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số miền núi. Từ đó, chỉ ra những hạn chế, khoảng trống nghiên cứu trong lĩnh vực này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23132
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
659.15 kBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.