Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23146
Title: Ẩn dụ bản thể "nhân cách hóa" trong diễn ngôn chính trị tiếng Anh và tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Ẩn dụ ý niệm
Ẩn dụ bản thể
Nhân cách hóa
Diễn ngôn chính trị
Ánh xạ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 57 .- Tr.3-11
Abstract: Ẩn dụ ý niệm là một công cụ tri nhận quan trọng trong diễn ngôn chính trị giúp người nói ý niệm hóa những khái niệm trừu tượng, tạo ảnh hưởng tích cực và thuyết phục đối với người nghe. Vì lẽ đó, các diễn giả chính trị thường sử dụng ẩn dụ ý niệm để gia tăng hiệu quả các diễn ngôn chính trị. Bài viết này nghiên cứu việc sử dụng ẩn dụ bản thể ‘‘nhân cách hóa", loại ẩn dụ bản thể tiêu biểu nhất với đặc trưng ý niệm hóa vật thể như một con người trong các diễn ngôn chính trị tiếng Anh và tiếng Việt - một sự lựa chọn phổ biến của nhiều chính trị gia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23146
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.