Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23147
Title: Quá trình hiện thực hóa câu, tham chiếu từ mô hình ba bình diện của ký hiệu học¹
Authors: Dương, Xuân Quang
Keywords: Câu
Ký hiệu học
Kết học
Nghĩa học
Dụng học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 57 .- Tr.12-20
Abstract: Câu là một đơn vị cơ bản của ngôn ngữ. Trong sự lưỡng phân ngôn ngữ và lời nói của F. de Saussure, câu thuộc về ngôn ngữ và mang bản chất trừu tượng. Nhưng đời sống giao tiếp, (diễn đạt) con người đang nói những phát ngôn cụ thể, mang bóng hình được ánh xạ từ câu trừu tượng. Bài viết này dựa vào ba bình diện kết học - nghĩa học - dụng học của ký hiệu để xem xét quá trình hiện thực hóa câu thành những phát ngôn cụ thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23147
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.96 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.