Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23155
Title: Cái biểu đạt và cái được biểu đạt
Authors: Nguyễn, Thiện Giáp
Keywords: Cái biểu đạt
Cái được biểu đạt
Ý nghĩa
Hình thức
Sở chỉ
Từ ngữ âm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 58 .- Tr.3-6
Abstract: Bài báo phân tích quan niệm của F.de Saussure về cái biểu đạt và cái được biểu đạt. Trong tiếng Pháp, F.de Saussure gọi cái biểu đạt là 'signidant', cái được biểu đạt là 'signifié. Ông quan niệm 'signifiant' là hình ảnh âm thanh, ‘signifié’ là khái niệm hay ý nghĩa (sense) của đơn vị ngôn ngữ. Tác giả đã phê phán quan niệm đó và làm sáng tỏ hai khái niệm cái biểu đạt và cái được biểu đạt trong ngôn ngữ học, tránh sự đồng nhất cái được biểu đạt với ý nghĩa của đơn vị ngôn ngữ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23155
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
619.81 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.