Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23157
Title: Các phương thức Nhật hóa từ ngoại lai gốc Ấn - Âu Trong tiếng Nhật
Authors: Nguyễn, Tô Chung
Keywords: Ngữ âm
Ngữ nghĩa
Từ ngoại lai
Tiếng Nhật
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 58 .- Tr.24-37
Abstract: Cùng với việc từ ngữ nước ngoài ngày càng được du nhập mạnh mẽ vào tiếng Nhật các hiện tượng như Nhật hóa hay biến đổi các từ ngoại lai cũng bắt đầu diễn ra. Bài viết này khảo sát về sự thay đổi về mặt ngữ âm, ngữ nghĩa, hình thái từ ngoại lai gốc Ấn - Âu được du nhập vào tiếng Nhật., cũng như các phương thức Nhật hóa từ ngoại lai gốc Ấn - Âu trong tiếng Nhật.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23157
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.