Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23179
Title: Mai Sơn xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX
Authors: Trọng Thành
Keywords: Mai Sơn xây dựng nông thôn mới
Góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
Lần thứ XIX
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.54-56
Abstract: Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tăng cường lãnh đạo xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mai Sơn lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020), trong đó đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế nông nghiệp trở thành vùng trọng điểm gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm... Những năm qua, Huyện ủy Mai Sơn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở; xây dựng chương trình hành động, phát động phong trào thi đua tới các cấp, các ngành tạo sức lan tỏa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23179
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
597.87 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.