Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23212
Title: Thành phố Hồ Chí Minh - Đô thị thông minh trong tương lai
Authors: Trịnh, Nhất
Keywords: Thành phố Hồ Chí Minh
Đô thị thông minh trong tương lai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.57-59
Abstract: Cùng với những huyền thoại trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, sau 42 năm tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ Thành phố, nhất là sau 32 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, từng bước khẳng định vai trò đô thị đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Trong tương lai gần, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành đô thị thông minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23212
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.48 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.