Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23339
Title: Đánh giá tác động đến môi trường của bãi chôn lấp rác xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thanh Giao
Võ, Thị Tuyết Kha
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá các tác động đến môi trường của bãi chôn lấp rác xã Đông Thắng thông qua kết quả phỏng vấn cán bộ quản lí, hộ dân sống xung quanh bãi chôn lấp và khảo sát các thành phần môi trường nước, sinh vật, bùn đáy, đất. Số liệu được thu thập từ tháng 4/2018 đến 6/2019. Kết quả phân tích cho thấy môi trường không khí và xã hội chịu nhiều ảnh hưởng do mùi hôi, ruồi nhặng đặc biệt là suy giảm năng suất lúa từ 58,8 - 75%. Môi trường nước mặt có hàm lượng BOD5, COD, N-NH4+ và TSS ở một số vị trí vượt QCVN 08-MT: 2015/BTNMT cột A1. Các kim loại Fe, Mn, Zn cũng xuất hiện trong nước mặt và Fe, Mn vượt qui chuẩn (cột A1). Nước rỉ chưa đạt tiêu chuẩn xả thải và kim loại nặng giảm dần từ Fe> Mn> Cr> Zn> Ni> Cu (Pb chỉ ở đợt II). Trong nước có sự xuất hiện của 241 loài tảo thuộc 5 ngành và 17 loài động vật đáy thuộc 6 họ, 4 lớp, trong đó các loài chỉ thị môi trường ô nhiễm luôn chiếm ưu thế. Chỉ số H’ và WQI chưa tương đồng cao, chỉ số RBP III và ASPT chứng tỏ nước ô nhiễm rất nặng. Trong môi trường đất và bùn đáy, thành phần dinh dưỡng đạt từ nghèo đến giàu và vượt tiêu chuẩn ở một số vị trí. Các kim loại nặng có hàm lượng cao trong bùn đáy ao và cao hơn bùn đáy kênh nhưng thấp hơn QCVN 43:2009/BTNMT (trừ Zn, Cu ở bùn đáy ao). Các kim loại tích tụ trong đất, di chuyển theo độ sâu, giảm dần từ Mn> Zn> Ni> Cr> Cu> Pb và đạt QCVN 03-MT:2015/BTNMT, CCME (2007). Bãi chôn lấp gây ra nhiều tác động đến môi trường, do đó cần có giải pháp xử lí nước rỉ và tăng cường quan trắc môi trường.
Description: 144 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23339
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.