Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2337
Title: Nghiên cứu khả năng kháng nấm Pyricularia oryzae gây bệnh đạo ôn trên cây lúa của Oligochitosan - nano bạc (AgNPs) trong điều kiện Invitro và Invivo =
Other Titles: Study on the antifungal effect oligochitosan-silver nanoparticle on Pyricularia oryzae causing blast rice in invitro and invivo
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Nguyễn, Thị Thanh Hải
Keywords: Oligochitosan - nano bạc
Nano
Lúa
Pyricularia oryzae
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 332 .- Tr.38-43
Abstract: Chế phẩm oligochitosan - nano bạc (AgNPs) có khối lượng phân tử (Mw) 4-6 kDa, nano bạc có kích thước 10-15 nm được sử dụng để nghiên cứu khả năng kháng nấm Pyricularia oryzae gây bệnh đạo ôn trên cây lúa (Oryzae satica L.) trong điều kiện invitro và invivo. Kết quả khảo sát hiệu lực kháng nấm P.oryzae trong điều kiện invitro cho thấy trong khoảng nồng độ bổ sung chế phẩm từ 10 đến 100 ppm đều có tác dụng ức chế sự phát triển của tàn nấm tương ứng 22,33% đến 99,0%. Trong đó, hiệu lực ức chế của oligochitosan - nano bạc đối với sự phát triển của tàn nấm và sự hình thành bào tử cao nhất ở nồng độ 70 và 100 ppm. Trong điều kiện nhà lưới, chế phẩm oligochitosan - nano bạc ở các nồng độ 0, 10, 30, 50, 70 và 100 ppm được phun lên cây lúa 5 tuần tuổi ở 1 ngày trước khi lây nhiễm nhân tạo bằng dung dịch bào tử nấm. Kết quả chỉ ra rằng chỉ số bệnh trên lá đạt thấp nhất ở công thức phun oligochitosan - nano bạc nồng độ 100 ppm (7,67%), chỉ số bệnh đạt cao nhất ở công thức đối chứng không xử lý oligochitosan - nano bạc (78,35%). Chế phẩm oligochitosan - nano bạc hứa hẹn sẽ là một sản phẩm công nghệ cao, an toàn và hiệu quả trong phòng trừ bệnh đạo ôn trên cây lúa do nấm P. oryzae gây ra.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2337
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_522.26 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.