Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23401
Title: Tăng cường sự lãnh đạo đối với chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Authors: Vũ, Thị Kim Anh
Keywords: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Công tác Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.69-73
Abstract: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của đất nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23401
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.