Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23473
Title: Những sáng tạo của Hồ chí Minh trong giải quyết vấn đề dân tộc theo tinh thần của Quốc tế Cộng sản - Quốc tế III
Authors: Đỗ, Đình Cường
Keywords: Cách mạng Việt Nam
Dân tộc
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 289 .- Tr.7-11-16
Abstract: Bài viết tập trung luận giải quá trình sáng tạo của Hồ Chí Minh từ việc tìm đến con đường hiện thực giải phóng dân tộc, đến vận dụng thành công lý luận mác xít trong giải quyết vấn đề dân tộc để đạt được những thắng lợi to lớn của thực tiễn cách mạng Việt Nam theo tinh thần Quốc tế Cộng sản -Quốc tế III. Những cống hiến vĩ đại của Người tiếp tục là kim chỉ nam cho Đảng Cộng sản Việt Nam để giải quyết vấn đề dân tộc trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23473
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.