Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23496
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức người sản xuất, kinh doanh và ý nghĩa hiện thời của quan điểm đó
Authors: Trần, Sỹ Phán
Nguyễn, Thị Kim Dung
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức của người sản xuất
Kinh doanh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 289 .- Tr.17-24
Abstract: Bài viết đi sâu phân tích một trong những nội dung quan trọng trong hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Hồ Chí Minh về đạo đức của người sản xuất, kinh doanh đồng thời chỉ ra ý nghĩa to lớn của tư tưởng đó đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nước ta hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23496
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.