Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23500
Title: Hoàn thiện thể chế về mối quan hệ giữa nhà nước và công dân nhằm bảo đảm quyền con người ở Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Hoài Phương
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Thể chế
Quyền con người
Quyền công dân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 289 .- Tr.46-52
Abstract: Một trong những đặc trưng quan trọng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhà nước phải bảo đảm các quyền con người, quyền công dân. Với bản chất là nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã luôn quan tâm và giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân. Cơ sở pháp lý cho mối quan hệ đó là Hiến pháp và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân dựa trên quyền con người đã được pháp luật quốc tế ghi nhận. Trách nhiệm của quốc gia trong vấn đề quyền con người là phải ghi nhận, tôn trọng và bảo đảm cho các quyền con người được thực hiện trên thực tế. Hoàn thiện thể chế về mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân chính là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo đảm các quyền con người ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23500
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.