Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23505
Title: Tinh thần độc lập, tự chủ kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Diễn
Keywords: Độc lập
Tự chủ
Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
Kháng chiến chống Mỹ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 289 .- Tr.80-86
Abstract: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam kết thúc thắng lợi hoàn toàn đã tạo bước ngoặt trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới đối với nước ta - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đó bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó nhân tố quyết định nhất là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn, độc lập, tự chủ của Đảng đã đề ra đường lối chủ trương, sách lược mềm dẻo nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế. Do vậy, cuộc khảng chiến chống Mỹ, cứu nước chúng ta đã kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc, giành thắng lợi trong cuộc Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23505
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.